[đa văn hoá tin tức] Người khuyết tật nước ngoài có thể đăng ký ở Hàn Quốc không?

Chính phủ Hàn Quốc đang vận hành 'Hệ thống đăng ký người khuyết tật' dành cho công dân khuyết tật. Những công dân đã đăng ký với người khuyết tật có thể nhận được nhiều phúc lợi và hỗ trợ khác nhau theo Đạo luật Phúc lợi cho Người tàn tật. Theo luật sửa đổi năm 2013, người nước ngoài khuyết tật cũng có thể đăng ký khuyết tật và có thể mong đợi được đối xử tương đương với người Hàn Quốc. Joongbooilbo cung cấp thông tin chung về ‘Hệ thống đăng ký người khuyết tật’ dành cho người nước ngoài thông qua Q&A với Son Seon-hwa, nhân viên hành chính của Meedme, một cơ quan hành chính được cấp phép tại Hàn Quốc.

Image=Yonhapnews
Image=Yonhapnews

Q. Có thể cho bất kỳ người nước ngoài nào đăng ký khuyết tật ở Hàn Quốc không?

A: Không phải ai cũng làm được. Chỉ những người Hàn Quốc ở nước ngoài có đăng ký thường trú và những người có thị thực F-4, F-5, F-6 và F-2 mới có thể đăng ký là người khuyết tật.

Q. Nếu không đáp ứng các điều kiện trên, người nước ngoài bị khuyết tật do tai nạn ở Hàn Quốc không đăng ký được cho người khuyết tật có được không?

A. Như đã đề cập ở trên, chỉ những người Hàn Quốc ở nước ngoài và người nước ngoài được pháp luật quy định mới có thể đăng ký cho người tàn tật ở Hàn Quốc.

Q. Người nước ngoài có thể đăng ký khuyết tật ở Hàn Quốc ngay cả khi họ đã bị khuyết tật trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc không?

A. Người có thị thực F-4, F-5, F-6 hoặc F-2 bị khuyết tật tại thời điểm đăng ký, bất kể trước hay sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, đều có thể đăng ký là người khuyết tật.

Q. Người nước ngoài là người khuyết tật đi đăng ký cho người khuyết tật ở đâu? Nó cũng có sẵn trực tuyến?

A. Có thể đăng ký họ bằng cách đến trung tâm cộng đồng nơi ghi địa chỉ của người nộp đơn. Về nguyên tắc, người nước ngoài khuyết tật nên nộp đơn trực tiếp. Tuy nhiên, nếu người đó khó đến thăm vì những lý do như không thể di chuyển được thì có thể xin người giám hộ. Ứng dụng trực tuyến cũng có thể.

Q. Những giấy tờ cần thiết để đăng ký khuyết tật?

A. Phải nộp đăng ký khuyết tật và đơn đăng ký dịch vụ, chẩn đoán khuyết tật, kết quả kiểm tra khuyết tật, hồ sơ y tế, v.v.

Consultation: Seonhwa Son, an administrative officer of Meedme which is a licensed administrative agency in Korea.
Consultation: Seonhwa Son, an administrative officer of Meedme which is a licensed administrative agency in Korea.

Q. Các tài liệu được phát hành ở nước ngoài có thể được công nhận không?

A. Thủ tục đăng ký cho người khuyết tật, kể cả người nước ngoài, sẽ được đánh giá như một chứng chỉ y tế của một tổ chức y tế ở Hàn Quốc vì mức độ khuyết tật được đánh giá sau khi đơn đăng ký được nhận. Nếu họ muốn gửi hồ sơ y tế được cấp ra nước ngoài, họ phải tham khảo ý kiến ​​của Dịch vụ Hưu trí Quốc gia trước khi tiếp tục.

Q. Những lợi ích của việc đăng ký khuyết tật là gì?

A. Thứ nhất, họ có thể nhận được trợ cấp tàn tật và trợ cấp tàn tật. Người tàn tật trên 18 tuổi có thể nhận tiền trợ cấp tàn tật. Nếu họ không bị tàn tật nặng, họ có thể nhận được trợ cấp tàn tật. Nếu họ dưới 18 tuổi, họ có thể nhận được trợ cấp hàng tháng Ngoài ra, còn có khoảng 70 phúc lợi như chăm sóc trẻ em miễn phí cho trẻ em khuyết tật và hỗ trợ giáo dục cho phụ nữ khuyết tật. Tuy nhiên, những người khuyết tật đăng ký nước ngoài không thể nhận được hỗ trợ một phần do vấn đề ngân sách.

Seyong Lee

 

[다문화뉴스] 외국인도 국내에서 ‘장애인 등록’ 할 수 있나요?

정부는 장애를 가지고 있는 국민을 대상으로 ‘장애인 등록제’를 운영하고 있다. 장애인 등록을 한 국민은 ‘장애인 복지법’에 따라 다양한 복지 혜택 및 지원을 받을 수 있다. 장애 외국인도 지난 2013년에 개정된 법률에 따라 장애인 등록이 가능해 졌으며 내국인에 준하는 처우를 기대할 수 있게 됐다. 중부일보는 손선화 행정사법인 미드미 행정사와의 질의응답을 통해 외국인의 장애인 등록에 관한 궁금증을 풀어봤다.

Q. 외국인 누구나 국내에서 ‘장애인 등록’이 가능한가?

A. 누구나 가능한 것은 아니다. 정부는 「장애인복지법」 제32조의2에 따라 장애인 등록이 가능한 재외동포와 외국인을 지정하고 있다. 국내거소신고가 되어 있는 재외동포(F-4)와 주민등록한 재외국민, 외국인등록을 한 영주권자(F-5), 결혼이민자(F-6), 그리고 난민인정자(F-2)만이 장애인 등록을 할 수 있다.

Q. 위의 조건에 맞지 않는다면 국내에서 겪은 사고로 인해 장애를 얻은 외국인은 ‘장애인 등록’을 할 수 없는 건가?

A. 그렇다. 앞선 내용과 같이 법률상 규정돼 있는 재외동포 및 외국인에 대해서만 국내에서 장애인 등록이 가능합니다.

Q. 국내 입국 전부터 장애가 있었다 하더라도 국내에서 ‘장애인 등록’을 할 수 있나?

A. 국내 입국 전후 불문하고 등록 시점에 장애가 있는 F-4, F-5, F-6, F-2 비자 소지자는 장애인 등록이 가능하다.

Q ‘장애인 등록’은 어디에서 해야 하나? 온라인으로도 가능한가?

A. 장애인 등록은 신청자의 주소지가 등록돼 있는 읍·면·동사무소(주민센터)를 방문해 신청할 수 있다. 본인이 방문해 신청하는 것이 원칙이지만, 거동 불가 등의 사유로 본인 방문이 어려운 경우 보호자가 신청할 수 있다. 영주권자와 결혼이민자는 체류지 기준, 재외동포는 신고 거소지 기준, 재외국민은 주민등록지를 기준으로 주민센터에 방문하면 된다. 온라인 신청도 가능하다

Q. ‘장애인 등록’시 필요한 서류는?

A. 장애인 등록 및 서비스 신청서, 장애진단서, 장애 검사 결과서, 진료기록지 등을 발급받아 제출해야 한다.

Q. 외국에서 발급받은 자료들도 인정받을 수 있나?

A. 외국인을 포함한 장애인 등록 절차는 신청 접수 후 장애 등급 심사를 실시하기 때문에, 국내 의료기관의 진단서로써 심사하게 된다. 외국에서 발급받은 진료기록을 제출하고자 하는 경우에는 심사기관인 국민연금공단과 상담 후 진행해야 한다..

Q. ‘장애인 등록’ 시 받을 수 있는 혜택은 무엇인가?

A. 장애인등록에 대한 혜택으로는 먼저 장애연금과 장애수당이 있다. 만 18세 이상 중증장애인의 경우 장애연금을, 중증장애인이 아닌 경우 장애수당을, 그리고 만 18세 미만인 경우 장애아동수당을 매달 지급받을 수 있다. 이외에도, 만12세 이하 미취학 장애아동 대상의 무상 장애아 보육료 지원과 여성장애인 교육지원 등 70여개의 복지 혜택이 있다. 다만 외국인 장애인등록자의 경우 예산 등의 문제로 인해 일부 지원을 받을 수 없다.

이세용기자

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지